ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn bindend tussen koper en verkoper, voor zover deze niet schriftelijk anders zijn overeengekomen. Ten aanzien van de orders waarop deze algemene verkoopsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, treden de algemene voorwaarden van de koper buiten werking. Onderwerpen die niet in deze voorwaarden staan beschreven worden geregeld door de algemeen gangbare rechtsregelsnaar Belgisch recht.

Artikel 1: Bestellingen en productwijzigingen Een bestelling wordt pas als aanvaard beschouwd als deze per brief of mail is bevestigd door CREAVIT BELGIUM BVBA Een door ons aanvaarde bestelling kan niet zonder onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming worden geannuleerd. Gemaakte overeenkomsten zijn persoonlijk en mogen slechts met onderling akkoord overgedragen worden. Wijziging of annulering door de klant van een bestelling van een standaardartikel kan enkel mits overname door koper van alle uit de wijziging/ annulatie voortvloeiende kosten. Een door de klant geplaatste bestelling van maatwerk of een nietstandaardkleur kan niet geannuleerd of gewijzigd worden. Wij behouden ons het recht voor onze producten op elk ogenblik, ook na bestelling, lichtjes te wijzigen ten einde elke wenselijke verbetering aan te brengen. Zelfs voor verkopen “op model” verbindt dit CREAVIT BELGIUM BVBA niet tot absoluut identieke levering.

Artikel 2: Leveringstermijnen Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief. Tenzij schriftelijk iets anders overeengekomen werd, is CREAVIT BELGIUM BVBA niet verantwoordelijk en maakt zij zich niet schuldig aan contractbreuk als er vertraging bij de levering optreedt. CREAVIT BELGIUM BVBA kan ook niet aansprakelijk gesteld worden als zij niet bij machte is haar verplichtingen met betrekking tot de levering van goederen of diensten na te komen, indien de nietlevering een gevolg is van omstandigheden buiten de directe invloed van CREAVIT BELGIUM BVBA Oorlogen, stakingen, lock outs, het slechte weer en alle oorzaken die het vervoer van de goederen hinderen, en over het algemeen alle oorzaken onafhankelijk van onze wil worden als overmacht aanzien en ontslaan CREAVIT BELGIUM BVBA van om het even welke verantwoordelijkheid, zelfs indien er bedongen was dat de leveringstermijnen bindend zijn. Zij mogen niet door de koper ingeroepen worden om een schadevergoeding te eisen. In al deze gevallen behoudt CREAVIT BELGIUM BVBA zich het recht voor de levering uit te stellen of zelfs het contract op te zeggen.

Artikel 3: De prijs en prijsoffertes Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn onze prijzen exclusief B.T.W. Producten worden gefactureerd tegen prijzen en wisselkoersen, geldend op de dag van de levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De in offertes opgegeven prijzen zijn alleen bindend indien zij schriftelijk bevestigd zijn door de verkoopsdirecteur of de door hem aangewezen personen. Voor het overige gelden zij slechts als inlichting. De in de offertes opgegeven prijzen en andere voorwaarden gelden slechts voor de op de offerte betrekking hebbende bestellingen die binnen een periode van maximum één maand vanaf de offertedatum geplaatst worden, tenzij anders vermeld.

Artikel 4: Betaling De facturen zijn betaalbaar bij onze firma of op een van onze bankrekeningen binnen een termijn van dertig dagen na de factuurdatum, tenzij het schriftelijk anders op de factuur vermeld staat. Wanneer de levering in twee of meer gedeelten wordt uitgevoerd zal elk gedeelte afzonderlijk gefactureerd en betaald dienen te worden. De verkoper staat slechts een betalingskorting toe, indien deze duidelijk op onze factuur vermeld staat. Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn vervalt een eventuele betalingskorting. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste van de koper worden verhaald. Bij het niet betalen van een factuur op de vervaldatum worden tegelijkertijd, van rechtswege en zonder ingebrekestelling volgende vergoedingen eisbaar. Verwijlintresten berekend op basis van de discontovoet, vastgesteld door de Nationale Bank van België voor geaccepteerde wissels en bij de Bank gedomicilieerde wissels, verhoogd met 3%. Een conventionele schadevergoeding bij toepassing van artikel 1152 van het Wetboek van Koophandel ad 15% op de uitstaande hoofdsom met een minimum van 100 euro. Het ontbreken van de betaling op de vervaldag verleent de verkoper eveneens het recht de lopende overeenkomsten te verbreken zowel voor de nog te leveren als voor de reeds geleverde goederen, en dit zonder dat de koper recht heeft op enige schadevergoeding. Geen enkele klacht van welke aard dan ook, zelfs als de klacht door ons in overweging zou worden genomen en/of gegrond zou zijn, ontslaat de koper van de verplichting om de vervaldagen te eerbiedigen.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud De aan de koper geleverde goederen gaan pas in diens eigendom over wanneer de koper de daarvoor verschuldigde koopprijs heeft voldaan en ook uit anderen hoofde niets meer aan de verkoper verschuldigd is. De koper is niet gerechtigd goederen, die nog ingevolge bovengenoemd eigendomsvoorbehoud eigendom zijn van de verkoper, anders dan voor hun normale bestemming aan derden in eigendom te doen overgaan of door enige overeenkomst of handeling aan derden pandrecht of enig ander voorrecht, waarborg of zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen.

Artikel 6: Leveringsrisico’s en uitgestelde leveringen Alle risico’s waaraan de koopwaren zouden zijn blootgesteld worden door de koper gedragen van zodra de goederen aan hem zijn afgeleverd. De goederen worden door de expeditie diensten van CREAVIT BELGIUM BVBA gekeurd en in perfecte staat op transport geplaatst. Zichtbaar beschadigde goederen dienen onmiddellijk gemeld te worden op de leveringsbron en via e-mail naar info@belrad.be of per aangetekende brief, binnen de vierentwintig uur na de levering, met verplichte vermelding van leverings- of bestelbon. Indien de levering van bestelde producten door de koper wordt uitgesteld of op afroep geplaatst, behoudt CREAVIT BELGIUM BVBA zich het recht voor, na verloop van drie maanden, hetzij onmiddellijke afname van de producten en betaling van de koopsom, tegen de prijs geldig op de dag van de levering, te vorderen, hetzij de koopovereenkomst te annuleren. Dit kan CREAVIT BELGIUM BVBA doen zonder dat hiervoor een aanmaning nodig is en onverminderd het recht de koper voor schadevergoeding of interest aan te spreken.

Artikel 7: Klachten en retourzendingen Klachten worden slechts aanvaard indien zij schriftelijk aan de verkoper gemeld worden via aangetekende brief, en op het e-mail adres info@belrad.be binnen acht dagen na de levering en indien deze schriftelijke mededeling vergezeld gaat van order- of factuurnummer en –datum, en een duidelijke beschrijving van de klacht. Correct uitgevoerde orders worden door CREAVIT BELGIUM BVBA niet retour genomen. Retourzendingen kunnen slechts aanvaard worden na voorafgaand overleg met een uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring door onze commerciële afdeling (neem voor een retourzending contact op met
info@belrad.be of +32 (0)15 71 53 12). Bij een aanvraag tot retourzending dient steeds het order- of factuurnummer en –datum vermeld te worden. Tot creditering kan slechts worden overgegaan mits de goederen onbeschadigd, in originele verpakking en geheel voor verkoop geschikt in ons bezit teruggekomen zijn. De verkoper heeft steeds het recht om transport, behandelings- en administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 8: Waarborg De door CREAVIT BELGIUM BVBA gegeven waarborg verschilt van product tot product. De omstandigheden en de duur van de waarborgen zijn vermeld in de diverse catalogi. Ingeval van voortverkoop verplicht de koper er zich toe onze algemene en bijzondere garantievoorwaarden aan zijn eigen klant tegenstelbaar te maken. In elk geval aanvaardt de koper ons te vrijwaren voor alle gevolgen van aanspraken welke door zijn afnemer tegen ons mochten worden gericht en die de perken zouden overschrijden van de aanspraken die de koper zelf tegen ons zou hebben kunnen laten gelden.

Artikel 9: Geschillen Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement Mechelen zal bevoegd zijn om de geschillen te beslechten die zouden kunnen rijzen tussen CREAVIT BELGIUM BVBA en haar klanten. Wanneer zij het nodig acht kan CREAVIT BELGIUM BVBA haar schuldenaars nochtans dagvaarden voor de bevoegde rechtbanken van hun woonplaats of van de plaats in België of in het buitenland waar hun voornaamste instelling gevestigd is.

Artikel 10: Afwijkingen van verkoopsvoorwaarden Iedere afwijking op de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden is strikt beperkt tot de overeenkomst die er aanleiding toe was, ze kan nooit een precedent uitmaken.

0
    0
    Uw winkelwagen
    Je winkelmandje is leegKeer terug naar winkel